Ochrana osobných údajov

Tento dokument Ochrana osobných údajov upravuje spôsob akým narábame s informáciami a údajmi, ktoré ste nám poskytli tak, aby sme Vám vedeli zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob využívania našich produktov a služieb poskytovaných online. Budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom nášho webového eshopu, alebo získané prípadne inými prostriedkami, a to pre účely uvedené v tejto Ochrane osobných údajov. Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo iným predpisom, ktorý tento zákon v budúcnosti nahradí, napr. General Data Protection Regulation.

1. Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Mojekabelky.sk - Dominika Sopková, Obrody 210/7, 04010 Košice, IČO:50505998 (ďalej len "MojeKabelky" alebo "my"). V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov, alebo v prípade využitia Vašich práv vymedzených v čl. 4 nižšie, kontaktujte nás prosím na +421 903 868 506.

2. Aké osobné údaje o Vás získavame? Pre aký účel a na ako dlho ich získavame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v rozsahu jednotlivých služieb, ktoré poskytujeme, alebo na iné účely spracúvania, a to konkrétne:

  • 2.1 Naše produkty poskytujeme prostredníctvom nášho webového eshopu, avšak využívanie našich produktov a služieb vyžaduje vyplnenie vašéch osobných údajov pre spracovanie objednávky. Za účelom spracovania objednávky a registrácie spracúvame Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalá alebo poštová adresa použitá pre doručenie tovaru, e-mail, telefónne číslo, údaje o vašich objednávkach v prípade riešenia reklamácie. Právny základ pre takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy (napr. predaj tovaru), ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu.
  • 2.2 Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
  • 2.3 Môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky za účelom dodatočného upresnenia ohľadom objednávky aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. 
  • 2.4 Za účelom zaistenia funkčnosti našich webových stránok a aplikácií môžeme spracúvať tzv. súbory cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do Vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Využívajú sa napríklad pri vložení tovaru do košíka. Právnym základom takéhoto spracúvania je plnenie zmluvy (t. j. predaj tovaru). Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná k zaistení funkčnosti webových stránok a aplikácií (t. j. po dobu niekoľkých dní alebo týždňov, prípadne i po dobu trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ je to nutné).
  • 2.5 Okrem vyššie uvedeného musíme spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, počet objednávok a v akej cene za účelom uplatnenia si zliav v budúcnosti. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie tohto účelu, nie však dlhšie ako po dobu 10 rokov od zahájenia zákonnej premlčacej lehoty v každom jednotlivom prípade.

3. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru: Slovenská pošta, kuriér DPD. Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku, telefónne číslo a email pre informácie o stave zásielky. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

4. Aké sú Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, robíte tak celkom dobrovoľne a zároveň máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) alebo na základe oprávneného záujmu, máte tiež právo kedykoľvek podať námietku proti takému spracúvaniu. Ďalšie Vaše práva zahŕňajú: právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť proti prevádzkovateľovi na Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá je nevyhnutne nutná na splnenie určitého účelu spracúvania, t. j. typicky po dobu plnenia zmluvného vzťahu alebo po dobu výslovne vyžadovanú platnými právnymi predpismi. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tieto osobné údaje budú spracúvané len po dobu platnosti súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ tak urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré bol súhlas udelený.

6. Ako využívame sociálne siete?

Náš eshop môže obsahovať funkcie sociálnych médií, ako sú Facebook, google alebo Twitter. Tieto funkcie môžu zhromažďovať určité informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo história prehliadania a môžu do prehliadačov návštevníkov implementovať súbory cookies. V praxi to znamená, že ak máte záujmy módu, zvieratá a podobne, google, facebook alebo iná sociálna sieť Vám nebude ponúkať články - produkty ohľadom náhradných dielov, áut, alebo aké palivo ide do raketoplánu Discovery.

7. Zmeny v spracúvaní osobných údajov.

Akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť v budúcnosti uskutočnené v rámci ustanovenia o Ochrane osobných údajov, Vám budú oznámené prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov. Odporúčame však, aby ste pravidelne kontrolovali znenie tohto ustanovenia o Ochrane osobných údajov.

Menu

Vytvorte si účet aby ste si mohli ukladať obľúbené produkty.

Prihláste sa